Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет: "Доставка на дизелово гориво за извънпътна техника и трактори и газьол за отопление за потребностите на ТСВ ЕАД“ в две обособени позиции: Позиция № 1 Доставка на дизелово гориво за извън пътна техника и трактори. Позиция № 2 Доставка на газьол за отопление.

  • Начало
  • Профил на купувача
  • Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет: "Доставка на дизелово гориво за извънпътна техника и трактори и газьол за отопление за потребностите на ТСВ ЕАД“ в две обособени позиции: Позиция № 1 Доставка на дизелово гориво за извън пътна техника и трактори. Позиция № 2 Доставка на газьол за отопление.
Назад

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет: "Доставка на дизелово гориво за извънпътна техника и трактори и газьол за отопление за потребностите на ТСВ ЕАД“ в две обособени позиции: Позиция № 1 Доставка на дизелово гориво за извън пътна техника и трактори. Позиция № 2 Доставка на газьол за отопление.

Тип файл Описание Дата на публикуване Размер на файл
Решение №1 от 16.07.2019 за откриване на процедурата 18.07.2019 1.01MB
Обявление 18.07.2019 4.42MB
Документация за участие 18.07.2019 151.05KB
Указание на АОП за попълване на еЕЕДОП 18.07.2019 6.09MB
еЕЕДОП на възложителя в *.xml формат 18.07.2019 153.11KB
еЕЕДОП на възложителя в *.pdf формат 18.07.2019 92.27KB
Протокол №1 от работата на комисията 07.08.2019 3.38MB
Информация при производство по обжалване 13.08.2019 618.97KB
Протокол №2 от работата на комисията; 30.10.2019 2.24MB
Съобщение за отваряне на ценово предложение 30.10.2019 495.44KB
Протокол №3 от работата на комисията. 18.11.2019 210.41KB
Доклад за резултатите от работата на комисията 18.11.2019 608.61KB
Решение за определяне на изпълнител 18.11.2019 70.25KB
Договор /обособена позиция № 1 Доставка на дизелово гориво за извънпътна техника и трактори 17.02.2020 16.19MB
Договор /обособена позиция № 2 Доставка на газьол за отопление/ 17.02.2020 15.64MB
Обявление за възложена поръчка. 17.02.2020 6.9MB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка /Позиция №1 „Доставка на дизелово гориво за извънпътна техника и трактори“/ 08.04.2021 2.04MB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка /Позиция №2 „Доставка на газьол за отопление 08.04.2021 2.01MB