Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.18,ал.1, т.12,чл.178-181 от ЗОП с предмет: Сключване на застраховки по обособени позиции: Позиция №1 Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”; Позиция № 2 Застраховка „Каско“ на нерелсови превозни средства; Позиция № 3 Застраховка „Злополука на лицата в МПС”; Позиция №4 Застраховка „Злополука за гости на хотели”; Позиция №5 Застраховка за риска „Трудова злополука”; Позиция №6 Застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл.171 и чл.173 от ЗУТ; Позиция №7 Застраховка „Пожар и природни бедствия” на недвижими имоти - публична и частна държавна собственост, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ; Позиция №8 Застраховка „Гражданска отговорност на предприятия и фирми, експлоатиращи жп състави” Позиция №9 „Застраховка на релсови превозни средства” - каско

  • Начало
  • Профил на купувача
  • Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.18,ал.1, т.12,чл.178-181 от ЗОП с предмет: Сключване на застраховки по обособени позиции: Позиция №1 Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”; Позиция № 2 Застраховка „Каско“ на нерелсови превозни средства; Позиция № 3 Застраховка „Злополука на лицата в МПС”; Позиция №4 Застраховка „Злополука за гости на хотели”; Позиция №5 Застраховка за риска „Трудова злополука”; Позиция №6 Застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл.171 и чл.173 от ЗУТ; Позиция №7 Застраховка „Пожар и природни бедствия” на недвижими имоти - публична и частна държавна собственост, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ; Позиция №8 Застраховка „Гражданска отговорност на предприятия и фирми, експлоатиращи жп състави” Позиция №9 „Застраховка на релсови превозни средства” - каско
Назад

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.18,ал.1, т.12,чл.178-181 от ЗОП с предмет: Сключване на застраховки по обособени позиции: Позиция №1 Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”; Позиция № 2 Застраховка „Каско“ на нерелсови превозни средства; Позиция № 3 Застраховка „Злополука на лицата в МПС”; Позиция №4 Застраховка „Злополука за гости на хотели”; Позиция №5 Застраховка за риска „Трудова злополука”; Позиция №6 Застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл.171 и чл.173 от ЗУТ; Позиция №7 Застраховка „Пожар и природни бедствия” на недвижими имоти - публична и частна държавна собственост, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ; Позиция №8 Застраховка „Гражданска отговорност на предприятия и фирми, експлоатиращи жп състави” Позиция №9 „Застраховка на релсови превозни средства” - каско

Тип файл Описание Дата на публикуване Размер на файл
Документация за участие 12.12.2018 3.83MB
еЕЕДОП на Възложителя в .xml формат 12.12.2018 140.69KB
еЕЕДОП на Възложителя в .pdfl формат 12.12.2018 92.49KB
Указание на АОП за попълване на еЕЕДОП [ 12.12.2018 6.09MB
Решение № 5/07.01.2019 год.; за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 07.01.2019 6.09MB
Разяснение по чл.180, ал.1, от ЗОП 07.01.2019 1.08MB
Протокол №1 от работата на комисията 23.01.2019 6.53MB
Протокол №3 от работата на комисията 15.02.2019 4.24MB
Протокол № 2 от работата на комисията 15.02.2019 9.42MB
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценов. предложения 15.02.2019 636.48KB
Протокол №4 от работата на комисията 08.03.2019 4.26MB
Протокол №5 от работата на комисията 08.03.2019 1.75MB
Решение №6/08.03.2019 год. за определяне изпълнител на обществена поръчка 08.03.2019 2.25MB
Обявление за възлагане на поръчка; 15.04.2019 10.13MB
Договор /Позиция №1 Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”/; 15.04.2019 4.11MB
Договор /Позиция №2 Застраховка „Каско“ на нерелсови превозни средства/; 15.04.2019 3.99MB
Договор /Позиция № 3 Застраховка „Злополука на лицата в МПС”/; 15.04.2019 3.78MB
Договор /Позиция №4 Застраховка „Злополука за гости на хотели”/; 15.04.2019 3.8MB
Договор /Позиция №5 Застраховка за риска „Трудова злополука”/; 15.04.2019 3.78MB
Договор /Позиция №6 Застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл.171 и чл.173 от ЗУТ/; 15.04.2019 3.98MB
Договор /Позиция №7 Застраховка „Пожар и природни бедствия” на недвижими имоти - публична и частна държавна собственост, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ/; 15.04.2019 3.96MB
Договор /Позиция №8 Застраховка „Гражданска отговорност на предприятия и фирми, експлоатиращи жп състави”/; 15.04.2019 3.96MB
Договор /Позиция №9 „Застраховка на релсови превозни средства” - каско/. 15.04.2019 4.16MB
Решение за откриване на процедура. 12.12.2018 1.08MB
Обявлениe 12.12.2018 8.37MB
Обявление за приключване на договор /Позиция № 6 Застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл.171 и чл.173 от ЗУТ/ 10.04.2020 888.18KB
Обявление за приключване на договор /Позиция №4 Застраховка „Злополука за гости на хотели”/; 28.04.2020 79.2KB
Обявление за приключване на договор /Позиция №7 Застраховка „Пожар и природни бедствия” на недвижими имоти - публична и частна държавна собственост, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ 28.04.2020 82.92KB
Обявление за приключване на договор /Позиция №5 Застраховка за риска „Трудова злополука 28.04.2020 80.91KB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка / Позиция №8 Застраховка „Гражданска отговорност на предприятия и фирми, експлоатиращи жп състави”/ 14.05.2020 81.37KB
Обявление за приключване на договор /Позиция № 3 Застраховка „Злополука на лицата в МПС“; 03.12.2020 2.34MB
Обявление за приключване на договор /Позиция №9 „Застраховка на релсови превозни средства“ – каско 03.12.2020 2.41MB
Обявление за приключване на договор /Позиция №1 Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“/ 18.01.2021 85.31KB
Обявление за приключване на договор /Позиция №2 Застраховка „Каско“ на нерелсови превозни средства“. 18.01.2021 82.3KB