ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Направа на топлоизолация и смяна на покривна конструкция на административна сграда на ДП ТСВ и ремонтни мероприятия в РМР Илиянци – ремонт на покрива на Ремонтно хале и санитарни помещения в административна сграда”

  • Начало
  • Профил на купувача
  • ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Направа на топлоизолация и смяна на покривна конструкция на административна сграда на ДП ТСВ и ремонтни мероприятия в РМР Илиянци – ремонт на покрива на Ремонтно хале и санитарни помещения в административна сграда”
Назад

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Направа на топлоизолация и смяна на покривна конструкция на административна сграда на ДП ТСВ и ремонтни мероприятия в РМР Илиянци – ремонт на покрива на Ремонтно хале и санитарни помещения в административна сграда”

Тип файл Описание Дата на публикуване Размер на файл
Публична покана 11.03.2016 6.49MB
Приложение №1а – Техническа спецификация 11.03.2016 89KB
Приложение № 1б – Количествена сметка 11.03.2016 104.5KB
Приложение №2 - Списък на строителството еднакво или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата 11.03.2016 36.5KB
Приложение №3 - Списък на техническите лица от екипа, пряко ангажиран с изпълнението на поръчката, включително и на тези, отговарящи за контрола на качеството 11.03.2016 38KB
Приложение №4 - Декларация по образец, за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на участника за последните три години (2013 г., 2014 г. и 2015 г.) 11.03.2016 34KB
Приложение №5 - Декларация по образец, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд 11.03.2016 28.5KB
Приложение №6 - Декларация за запознаване с особеностите на обекта 11.03.2016 26.5KB
Приложение №7 - Декларация за приемане на условията в проекта на договор 11.03.2016 26.5KB
Приложение №8 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП 11.03.2016 30KB
Приложение №9 - Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на поръчката, и предвидените подизпълнители [ 11.03.2016 38KB
Приложение №10 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител на поръчката 11.03.2016 34.5KB
Приложение №11 - Техническо предложение, образец 11.03.2016 38KB
Приложение №12 - Ценово предложение, образец 11.03.2016 190.5KB
Приложение №12 а - Информация за елементите на ценообразуването, образец 11.03.2016 28KB
Приложение №13 - Проект на договор 11.03.2016 92KB
Приложение №14 - Заявка за оглед (образец) 11.03.2016 27.5KB
Протокол от заседанието на комисията 12.04.2016 5.15MB
Договор 12.05.2016 23.7MB
Информация по реда на чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП 22.06.2016 404.98KB