Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: Избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги на ДП ТСВ за издаване на банкови гаранции с общ лимит до 6 000 000 / шест милиона / лева

  • Начало
  • Профил на купувача
  • Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: Избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги на ДП ТСВ за издаване на банкови гаранции с общ лимит до 6 000 000 / шест милиона / лева
Назад

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: Избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги на ДП ТСВ за издаване на банкови гаранции с общ лимит до 6 000 000 / шест милиона / лева

Тип файл Описание Дата на публикуване Размер на файл
Решение №14/29.09.2017 год. за откриване на процедура 29.09.2017 1.14MB
Обявление 29.09.2017 4.01MB
Документация за участие 29.09.2017 258KB
Стандартено образец на ЕЕДОП 29.09.2017 235KB
Разяснение по чл.180, ал.1 от ЗОП 16.10.2017 569.01KB
Протокол №1 от работата на комисията 27.10.2017 3.49MB
Съобщение за отваряне на ценово предложение 27.10.2017 512.89KB
Протокол №2 от работата на комисията 06.11.2017 1.89MB
Решение №16/06.11.2017 г., за определяне на изпълнител на обществената поръчка 06.11.2017 913.18KB
Договор 23.03.2018 7.48MB
Обявление за възлагане на поръчка 23.03.2018 3.33MB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 08.04.2021 2.17MB