Профил на купувача

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКИ ПО ГРУПИ: ГРУПА № 1 ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ" ГРУПА № 2 ЗАСТРАХОВКА „КАСКО" НА НЕРЕЛСОВИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ГРУПА № 3 ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА НА ЛИЦАТА В МПС" ГРУПА № 4 ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА ГОСТИ НА ХОТЕЛИ" ГРУПА № 5 ЗАСТРАХОВКА ЗА РИСКА „ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА" ГРУПА № 6 ЗАСТРАХОВКА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО" ПО ЧЛ.171 И ЧЛ.173 ОТ ЗУТ ГРУПА № 7 ЗАСТРАХОВКА „ПОЖАР И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ" НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ТСВ ЕАД ГРУПА №8 ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯ И ФИРМИ, ЕКСПЛОАТИРАЩИ ЖП СЪСТАВИ" ГРУПА № 9 „ЗАСТРАХОВКА НА РЕЛСОВИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА" - КАСКО
№ на електронната преписка:
УИН на преписката в АОП:
Дата на публикуване: 2022-06-07
Срок за получаване на оферти: 2022-06-24 16:05:51
Дата на отваряне на офертите: 2022-06-27 11:00:51
Вид на процедурата: Конкурс на основание чл.29, ал.3 от ППЗПП
Прочетете повече
КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКИ ПО ГРУПИ ГРУПА № 1 ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ” ГРУПА № 2 ЗАСТРАХОВКА „КАСКО” НА НЕРЕЛСОВИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ГРУПА № 3 ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА НА ЛИЦАТА В МПС” ГРУПА № 4 ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА ГОСТИ НА ХОТЕЛИ” ГРУПА № 5 ЗАСТРАХОВКА ЗА РИСКА „ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА” ГРУПА № 6 ЗАСТРАХОВКА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО” ПО ЧЛ.171 И ЧЛ.173 ОТ ЗУТ ГРУПА № 7 ЗАСТРАХОВКА „ПОЖАР И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ” НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ТСВ ЕАД ГРУПА №8 ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯ И ФИРМИ, ЕКСПЛОАТИРАЩИ ЖП СЪСТАВИ” ГРУПА № 9 „ЗАСТРАХОВКА НА РЕЛСОВИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА” - КАСКО
№ на електронната преписка:
УИН на преписката в АОП:
Дата на публикуване: 2021-06-17
Срок за получаване на оферти: 2021-07-06 16:00:00
Дата на отваряне на офертите: 2021-07-07 00:00:00
Вид на процедурата: Конкурс на основание чл.29, ал.3 от ППЗПП
Прочетете повече
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на гориво за служебните автомобили на ТСВ ЕАД“
№ на електронната преписка: 05852-2020-0004
УИН на преписката в АОП: АОП: 05852-2020-0004
Дата на публикуване: 2020-03-30
Срок за получаване на оферти: 2020-05-08 16:00:00
Дата на отваряне на офертите: 2020-05-11 11:00:00
Вид на процедурата: Oбществена поръчка по реда на ЗОП
Прочетете повече
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на смазочни материали – масла, греси и спирачни течности за потребностите на ТСВ ЕАД”.
№ на електронната преписка: АОП: 05852-2020-0003
УИН на преписката в АОП: 05852-2020-0003
Дата на публикуване: 2020-03-23
Срок за получаване на оферти: 2020-04-29 16:00:00
Дата на отваряне на офертите: 2020-04-30 11:00:00
Вид на процедурата: Публично състезание за възлагане на обществена поръчка
Прочетете повече
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на физическа, невъоръжена охрана и охрана с технически средства на обекти и райони на ТСВ ЕАД" /Уникален № на поръчката в регистъра на АОП: 05852-2020-0002/
№ на електронната преписка: АОП: 05852-2020-0002
УИН на преписката в АОП: 05852-2020-0002
Дата на публикуване: 2020-03-10
Срок за получаване на оферти: 2020-03-31 16:30:00
Дата на отваряне на офертите: 2020-04-02 11:00:00
Вид на процедурата: Публично състезание за възлагане на обществена поръчка
Прочетете повече
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сключване на застраховки", по обособени позиции: Позиция №1 Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите"; Позиция № 2 Застраховка „Каско" на нерелсови превозни средства; Позиция № 3 Застраховка „Злополука на лицата в МПС"; Позиция №4 Застраховка „Злополука за гости на хотели"; Позиция №5 Застраховка за риска „Трудова злополука"; Позиция №6 Застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" по чл.171 и чл.173 от ЗУТ; Позиция №7 Застраховка „Пожар и природни бедствия" на недвижими имоти, собственост, на ТСВ ЕАД; Позиция №8 Застраховка „Гражданска отговорност на предприятия и фирми, експлоатиращи жп състави"; Позиция №9 „Застраховка на релсови превозни средства" - каско /Уникален № на поръчката в регистъра на АОП: 05852-2020-0001/
№ на електронната преписка: АОП: 05852-2020-0001
УИН на преписката в АОП: 05852-2020-0001
Дата на публикуване: 2020-03-10
Срок за получаване на оферти: 2020-03-31 16:00:00
Дата на отваряне на офертите: 2020-04-01 11:00:00
Вид на процедурата: Публично състезание за възлагане на обществена поръчка
Прочетете повече
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обект, присъединен към ниво средно напрежение – общежитие с адрес: гр. София, кв. „Илиянци”, ул. „Военно общежитие” бл.1, собственост на ТСВ ЕАД”
№ на електронната преписка:
УИН на преписката в АОП: 05852-2019-0002
Дата на публикуване: 2019-10-01
Срок за получаване на оферти: 2019-10-14 16:00:00
Дата на отваряне на офертите: 2019-10-16 11:00:00
Вид на процедурата: Публично състезание
Прочетете повече
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет: "Доставка на дизелово гориво за извънпътна техника и трактори и газьол за отопление за потребностите на ТСВ ЕАД“ в две обособени позиции: Позиция № 1 Доставка на дизелово гориво за извън пътна техника и трактори. Позиция № 2 Доставка на газьол за отопление.
№ на електронната преписка:
УИН на преписката в АОП: 5852-2019-0001
Дата на публикуване: 2019-07-18
Срок за получаване на оферти: 2019-08-01 16:00:00
Дата на отваряне на офертите: 2019-08-05 11:00:00
Вид на процедурата: Открита
Прочетете повече
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.18,ал.1, т.12,чл.178-181 от ЗОП с предмет: Сключване на застраховки по обособени позиции: Позиция №1 Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”; Позиция № 2 Застраховка „Каско“ на нерелсови превозни средства; Позиция № 3 Застраховка „Злополука на лицата в МПС”; Позиция №4 Застраховка „Злополука за гости на хотели”; Позиция №5 Застраховка за риска „Трудова злополука”; Позиция №6 Застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл.171 и чл.173 от ЗУТ; Позиция №7 Застраховка „Пожар и природни бедствия” на недвижими имоти - публична и частна държавна собственост, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ; Позиция №8 Застраховка „Гражданска отговорност на предприятия и фирми, експлоатиращи жп състави” Позиция №9 „Застраховка на релсови превозни средства” - каско
№ на електронната преписка: 01310-2018-0003
УИН на преписката в АОП: 01310-2018-0003
Дата на публикуване: 2018-12-12
Срок за получаване на оферти: 0000-00-00 00:00:00
Дата на отваряне на офертите: 0000-00-00 00:00:00
Вид на процедурата: Публично състезание за възлагане на обществена поръчка
Прочетете повече
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.18,ал.1, т.12,чл.178-181 от ЗОП с предмет: "Избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги на ДПТСВ за период от 3 години, по обособени позиции: -Позиция №1 Комплексно банково обслужване по разплащателни сметки и картово разплащане. -Позиция №2 Кредитна линия с размер 750 000.00 (седемстотин и петдесет хиляди) лева"
№ на електронната преписка: 01310-2018-0002
УИН на преписката в АОП: 01310-2018-0002
Дата на публикуване: 2018-04-17
Срок за получаване на оферти: 2018-05-11 09:00:00
Дата на отваряне на офертите: 2018-05-14 09:00:12
Вид на процедурата: Публично състезание за възлагане на обществена поръчка
Прочетете повече
Процедура на договаряне без предварително обявление по реда на чл. 79, ал.1, т.7 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на смазочни препарати -масла, греси и спирачни течности за потребностите на ДПТСВ
№ на електронната преписка: 01310-2018-0001
УИН на преписката в АОП: 01310-2018-0001
Дата на публикуване: 2018-01-17
Срок за получаване на оферти: 0000-00-00 00:00:00
Дата на отваряне на офертите: 0000-00-00 00:00:00
Вид на процедурата: Процедура на договаряне без предварително обявление
Прочетете повече
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: Избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги на ДП ТСВ за издаване на банкови гаранции с общ лимит до 6 000 000 / шест милиона / лева
№ на електронната преписка: 01310-2017-0007
УИН на преписката в АОП: 01310-2017-0007
Дата на публикуване: 2017-09-29
Срок за получаване на оферти: 2017-10-24 16:00:00
Дата на отваряне на офертите: 2017-10-25 11:30:00
Вид на процедурата: Публично състезание за възлагане на обществена поръчка
Прочетете повече
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обект, присъединен към ниво средно напрежение- общежитие с адрес: 1271, гр. София, кв. Илиянци, ул. „Военно общежитие“ бл. 1, предоставен за ползване и управление на ДП ТСВ
№ на електронната преписка: 01310-2017-0006
УИН на преписката в АОП: 01310-2017-0006
Дата на публикуване: 2017-07-27
Срок за получаване на оферти: 2017-07-27 15:15:54
Дата на отваряне на офертите: 2017-07-27 15:15:54
Вид на процедурата: Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет
Прочетете повече
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обекти, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ, присъединени към ниво ниско напрежение“, по обособени позиции: -Позиция №1 Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група, за ниско напрежение, за обекти, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ на територията на ТСВ – Поделение София; -Позиция №2 Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група, за ниско напрежение, за обекти, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ на територията на ТСВ – Поделение Пловдив; -Позиция №3 Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група, за ниско напрежение, за обекти, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ на територията на ТСВ – Поделение Варна; -Позиция №4 Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група, за ниско напрежение, за обекти, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ на територията на ТСВ – Поделение Горна Оряховица; -Позиция №5 Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група, за ниско напрежение, за обект – хотел „Лозенец“, предоставен за ползване и управление на ДП ТСВ; -Позиция №6 Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група, за ниско напрежение, за обект – хотел „Копривки“, предоставен за ползване и управление на ДП ТСВ; -Позиция №7 Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група, за ниско напрежение, за обект – хотел „Дряново“, предоставен за ползване и управление на ДП ТСВ; -Позиция №8 Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група, за ниско напрежение, за обект – хотел „Роса“, предоставен за ползване и управление на ДП ТСВ.
№ на електронната преписка: 01310-2017-0005
УИН на преписката в АОП: 01310-2017-0005
Дата на публикуване: 2017-07-27
Срок за получаване на оферти: 2017-12-07 09:50:58
Дата на отваряне на офертите: 2017-12-07 09:50:58
Вид на процедурата: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка
Прочетете повече
ОБЯВА за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „Доставка на работно облекло“
№ на електронната преписка: 9065485
УИН на преписката в АОП: 9065485
Дата на публикуване: 2017-06-21
Срок за получаване на оферти: 2017-07-03 16:00:00
Дата на отваряне на офертите: 2017-07-05 11:00:00
Вид на процедурата: Обява
Прочетете повече
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обект, присъединен към ниво средно напрежение – общежитие с адрес: гр. София, кв. „Илиянци”, ул. „Военно общежитие” бл.1, предоставен за ползване и управление на ДП ТСВ”
№ на електронната преписка: 01310-2017-0004
УИН на преписката в АОП: 01310-2017-0004
Дата на публикуване: 2017-03-27
Срок за получаване на оферти: 2017-04-19 09:45:15
Дата на отваряне на офертите: 2017-04-20 09:45:15
Вид на процедурата: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Прочетете повече
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ: Застраховка „Гражданска отговорност на предприятия и фирми, експлоатиращи жп състави“
№ на електронната преписка: 01310-2017-0003
УИН на преписката в АОП: 01310-2017-0003
Дата на публикуване: 2017-03-16
Срок за получаване на оферти: 2017-03-16 10:00:14
Дата на отваряне на офертите: 2017-03-16 10:00:14
Вид на процедурата: ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНE
Прочетете повече
Процедура на договаряне без предварително обявление по реда на чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет " Зареждане на горива чрез кредитни карти за безналично плащане, за автомобилите, собственост на ДП ТСВ"
№ на електронната преписка: 01310-2017-0002
УИН на преписката в АОП: 01310-2017-0002
Дата на публикуване: 2017-02-24
Срок за получаване на оферти: 2017-02-24 10:00:58
Дата на отваряне на офертите: 2017-02-24 10:00:58
Вид на процедурата: Процедура на договаряне без предварително обявление
Прочетете повече
Процедура на договаряне без предварително обявление по реда на чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на гориво за дизелови двигатели и газьол за отопление за потребностите на ДП ТСВ”
№ на електронната преписка: 01310-2017-0001
УИН на преписката в АОП: 01310-2017-0001
Дата на публикуване: 2017-02-24
Срок за получаване на оферти: 2017-02-24 10:00:23
Дата на отваряне на офертите: 2017-02-24 10:00:23
Вид на процедурата: Процедура на договаряне без предварително обявление
Прочетете повече
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на работно облекло, работни обувки и лични предпазни средства, по обособени позиции: -Позиция №1 Доставка на работно облекло Позиция №2 Доставка на работни обувки -Позиция №3 Доставка на лични предпазни средства
№ на електронната преписка: 01310-2016-0007
УИН на преписката в АОП: 01310-2016-0007
Дата на публикуване: 2016-12-01
Срок за получаване на оферти: 2016-12-01 10:05:12
Дата на отваряне на офертите: 2016-12-01 10:05:12
Вид на процедурата: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Прочетете повече
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „ Осъществяване на денонощна физическа невъоръжена и с технически средства охрана на обекти, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ” Уникален № на поръчката в регистъра на Агенцията по обществени поръчки
№ на електронната преписка: 01310-2016-0006
УИН на преписката в АОП: 01310-2016-0006
Дата на публикуване: 2016-11-07
Срок за получаване на оферти: 2016-11-07 10:10:11
Дата на отваряне на офертите: 2016-11-07 10:10:11
Вид на процедурата: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка
Прочетете повече
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на смазочни препарати – масла, греси и спирачни течности за потребностите на ДП ТСВ” Уникален № на поръчката в регистъра на Агенцията по обществени поръчки
№ на електронната преписка: 01310-2016-0005
УИН на преписката в АОП: 01310-2016-0005
Дата на публикуване: 2016-10-04
Срок за получаване на оферти: 2016-10-04 10:10:26
Дата на отваряне на офертите: 2016-10-04 10:10:26
Вид на процедурата: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Прочетете повече
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: Сключване на застраховки по обособени позиции: -Позиция №1 Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”; -Позиция № 2 Застраховка „Каско” на нерелсови превозни средства; -Позиция № 3 Застраховка „Злополука на лицата в МПС”; -Позиция № 4 Застраховка „Злополука гости на хотели”; -Позиция № 5 Застраховка за риска „Трудова злополука”; -Позиция № 6 Застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл.171 и чл.173 от ЗУТ; -Позиция № 7 Застраховка „Пожар и природни бедствия” на недвижими имоти - публична и частна държавна собственост, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ; -Позиция №8 Застраховка „Гражданска отговорност на предприятия и фирми, експлоатиращи жп състави”; -Позиция № 9 „Застраховка на релсови превозни средства” - каско
№ на електронната преписка: 01310-2016-0004
УИН на преписката в АОП: 01310-2016-0004
Дата на публикуване: 2016-08-23
Срок за получаване на оферти: 2016-08-23 10:15:07
Дата на отваряне на офертите: 2016-08-23 10:15:07
Вид на процедурата: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Прочетете повече
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: Доставка на горива за потребностите на ДП ТСВ за срок от 2 /две/ години, в две обособени позиции: -Позиция No 1 "Доставка на гориво за дизелови двигатели и газьол за отопление" -Позиция No 2 "Зареждане на горива, чрез кредитни карти за безналично плащане за автомобилите, собственост на ДП ТСВ" Уникален No на поръчката в регистъра на Агенцията по обществени поръчки
№ на електронната преписка: 01310-2016-0003
УИН на преписката в АОП: 01310-2016-0003
Дата на публикуване: 2016-08-08
Срок за получаване на оферти: 2016-08-08 10:30:59
Дата на отваряне на офертите: 2016-08-08 10:30:59
Вид на процедурата: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка
Прочетете повече
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена електронна съобщителна мобилна наземна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и извършване на специализирани услуги, свързани с тази дейност”, за потребностите на ДП ТСВ
№ на електронната преписка: 9051747
УИН на преписката в АОП: 9051747
Дата на публикуване: 2016-03-28
Срок за получаване на оферти: 2016-03-28 10:30:35
Дата на отваряне на офертите: 2016-03-28 10:30:35
Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА
Прочетете повече
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на високопроходими автомобили 10 броя нисък клас"
№ на електронната преписка: 01310-2016-0002
УИН на преписката в АОП: 01310-2016-0002
Дата на публикуване: 2016-03-25
Срок за получаване на оферти: 2016-03-25 10:35:35
Дата на отваряне на офертите: 2016-03-25 10:35:35
Вид на процедурата: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка
Прочетете повече
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена електронна съобщителна мобилна наземна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и извършване на специализирани услуги, свързани с тази дейност”, за потребностите на ДП ТСВ
№ на електронната преписка: 9051543
УИН на преписката в АОП: 9051543
Дата на публикуване: 2016-03-22
Срок за получаване на оферти: 2016-03-22 10:35:49
Дата на отваряне на офертите: 2016-03-22 10:35:49
Вид на процедурата: УБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА
Прочетете повече
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Направа на топлоизолация и смяна на покривна конструкция на административна сграда на ДП ТСВ и ремонтни мероприятия в РМР Илиянци – ремонт на покрива на Ремонтно хале и санитарни помещения в административна сграда”
№ на електронната преписка: 9051170
УИН на преписката в АОП: 9051170
Дата на публикуване: 2016-03-11
Срок за получаване на оферти: 2016-03-11 14:05:00
Дата на отваряне на офертите: 2016-03-11 14:05:00
Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА
Прочетете повече
Процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зареждане на горива чрез кредитни карти за безналично плащане, за леките автомобили, собственост на ДП ТСВ”
№ на електронната преписка: 01310-2014-0006
УИН на преписката в АОП: 01310-2014-0006
Дата на публикуване: 2016-01-26
Срок за получаване на оферти: 2016-01-26 00:00:00
Дата на отваряне на офертите: 2016-01-26 00:00:00
Вид на процедурата: Процедура на договаряне без обявление
Прочетете повече
Процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на петролни продукти – масла, греси и спирачна течност за нуждите на ДП ТСВ.
№ на електронната преписка: 01310-2014-0007
УИН на преписката в АОП: 01310-2014-0007
Дата на публикуване: 2016-01-26
Срок за получаване на оферти: 2016-01-26 00:00:00
Дата на отваряне на офертите: 2016-01-26 00:00:00
Вид на процедурата: Процедура на договаряне без обявление
Прочетете повече
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обект, присъединен към ниво средно напрежение” – общежитие с адрес: гр. София, кв. „Илиянци”, ул. „Военно общежитие”, бл.1, предоставено за ползване и управление на Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване”, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1271, кв. „Илиянци”, ул. Кирил Благоев” No 14
№ на електронната преписка: 01310-2016-0001
УИН на преписката в АОП: 01310-2016-0001
Дата на публикуване: 2016-01-12
Срок за получаване на оферти: 2016-01-12 00:00:00
Дата на отваряне на офертите: 2016-01-12 00:00:00
Вид на процедурата: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка
Прочетете повече
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на финансова институция за предоставяне на финансова услуга на ДП „ Транспортно строителство и възстановяване” за издаване на банкови гаранции с общ лимит до 1 750 000.00 (един милион седемстотин и петдесет хиляди) лева"
№ на електронната преписка: 01310-2015-0011
УИН на преписката в АОП: 01310-2015-0011
Дата на публикуване: 2015-08-09
Срок за получаване на оферти: 2015-08-09 00:00:00
Дата на отваряне на офертите: 2015-08-09 00:00:00
Вид на процедурата: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка
Прочетете повече
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на високопроходими автомобили 6 броя нисък клас"
№ на електронната преписка: 01310-2015-0010
УИН на преписката в АОП: 01310-2015-0010
Дата на публикуване: 2015-08-09
Срок за получаване на оферти: 2015-08-09 00:00:00
Дата на отваряне на офертите: 2015-08-09 00:00:00
Вид на процедурата: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка
Прочетете повече
Процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Доставка на петролни продукти - масла, греси и спирачна течност за нуждите на ДП ТСВ"
№ на електронната преписка: 01310-2015-0009
УИН на преписката в АОП: 01310-2015-0009
Дата на публикуване: 2015-07-21
Срок за получаване на оферти: 2015-07-21 00:00:00
Дата на отваряне на офертите: 2015-07-21 00:00:00
Вид на процедурата: Процедура на договаряне без обявление
Прочетете повече
Процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на гориво за дизелови двигатели и газьол за отопление /маркирано дизелово гориво, предназначено за изгаряне в стационарни горивни инсталации/ за нуждите на ДП ТСВ през 2015 год."
№ на електронната преписка: 01310-2014-0002
УИН на преписката в АОП: 01310-2014-0002
Дата на публикуване: 2015-07-06
Срок за получаване на оферти: 2015-07-06 00:00:00
Дата на отваряне на офертите: 2015-07-06 00:00:00
Вид на процедурата: Процедура на договаряне без обявление
Прочетете повече
Процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.13 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на юридически услуги на Държавно предприятие " Транспортно строителство и възстановяване"
№ на електронната преписка: 01310-2015-0008
УИН на преписката в АОП: 01310-2015-0008
Дата на публикуване: 2015-06-30
Срок за получаване на оферти: 2015-06-30 00:00:00
Дата на отваряне на офертите: 2015-06-30 00:00:00
Вид на процедурата: Процедура на договаряне без обявление
Прочетете повече
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Ремонт на тежка железопътна механизация, пътеполагащи кранове УК 25/18 и моторни платформи МПД, собственост на ДП ТСВ, по обособени позиции: -ПОЗИЦИЯ № 1. ОСНОВЕН РЕМОНТ НА 8 БРОЯ ПЪТЕПОЛАГАЩИ КРАНОВЕ УК 25/18; -ПОЗИЦИЯ № 2. ОСНОВЕН РЕМОНТ НА 8 БРОЯ МОТОРНИ ПЛАТФОРМИ МПД”
№ на електронната преписка: 01310-2015-0007
УИН на преписката в АОП: 01310-2015-0007
Дата на публикуване: 2015-06-18
Срок за получаване на оферти: 2015-06-18 00:00:00
Дата на отваряне на офертите: 2015-06-18 00:00:00
Вид на процедурата: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Прочетете повече
Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка по ред на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП с предмет: „ Зареждане на горива чрез кредитни карти за безналично плащане, за автомобилите, собственост на ДП ТСВ”
№ на електронната преписка: 01310-2015-0006
УИН на преписката в АОП: 01310-2015-0006
Дата на публикуване: 2015-06-10
Срок за получаване на оферти: 2015-06-10 00:00:00
Дата на отваряне на офертите: 2015-06-10 00:00:00
Вид на процедурата: Процедура на договаряне без обявление
Прочетете повече
ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.90, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на работни обувки”
№ на електронната преписка: 01310-2015-0005
УИН на преписката в АОП: 01310-2015-0005
Дата на публикуване: 2015-05-15
Срок за получаване на оферти: 2015-05-15 00:00:00
Дата на отваряне на офертите: 2015-05-15 00:00:00
Вид на процедурата: ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ
Прочетете повече
ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.90, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на работно облекло”
№ на електронната преписка: 01310-2015-0004
УИН на преписката в АОП: 01310-2015-0004
Дата на публикуване: 2015-05-14
Срок за получаване на оферти: 2015-05-14 00:00:00
Дата на отваряне на офертите: 2015-05-14 00:00:00
Вид на процедурата: ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ
Прочетете повече
ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.90, АЛ.1, Т.11 ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на гориво за дизелови двигатели и газьол за отопление /дизелово гориво, предназначено за изгаряне в стационарни горивни инсталации/ за нуждите на ДП ТСВ през 2015 г.”;
№ на електронната преписка: 01310-2015-0003
УИН на преписката в АОП: 01310-2015-0003
Дата на публикуване: 2015-05-12
Срок за получаване на оферти: 2015-05-12 00:00:00
Дата на отваряне на офертите: 2015-05-12 00:00:00
Вид на процедурата: ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ
Прочетете повече
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на денонощна физическа невъоръжена и с технически средства охрана на обекти, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ”
№ на електронната преписка: 01310-2015-0002
УИН на преписката в АОП: 01310-2015-0002
Дата на публикуване: 2015-04-17
Срок за получаване на оферти: 2015-04-17 00:00:00
Дата на отваряне на офертите: 2015-04-17 00:00:00
Вид на процедурата: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Прочетете повече
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ НА ДП „ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ” в три обособени позиции: -Комплексно банково обслужване по разплащателни сметки и картово разплащане. -Издаване на банкови гаранции с общ лимит до 1 750 000.00 (един милион и седемстотин и петдесет хиляди) лева. -Кредитна линия с рамер до 750 000.00 (седемстотин и петдесет хиляди) лева.
№ на електронната преписка: 01310-2014-0008
УИН на преписката в АОП: 01310-2014-0008
Дата на публикуване: 2015-04-02
Срок за получаване на оферти: 2015-04-02 00:00:00
Дата на отваряне на офертите: 2015-04-02 00:00:00
Вид на процедурата: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Прочетете повече
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ -ПОЗИЗИЯ № 1 ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ -ПОЗИЦИЯ № 2 ЗАСТРАХОВКА „КАСКО” НА НЕРЕЛСОВИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА -ПОЗИЦИЯ № 3 ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА НА ЛИЦАТА В МПС” -ПОЗИЦИЯ № 4 ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА ГОСТИ НА ХОТЕЛИ” -ПОЗИЦИЯ № 5 ЗАСТРАХОВКА ЗА РИСКА „ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА” -ПОЗИЦИЯ № 6 ЗАСТРАХОВКА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В -ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО” ПО ЧЛ.171 И ЧЛ.173 ОТ ЗУТ ПОЗИЦИЯ № 7 ЗАСТРАХОВКА „ПОЖАР И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ” НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДП ТСВ -ПОЗИЦИЯ № 8 ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯ И ФИРМИ, ЕКСПЛОАТИРАЩИ ЖП СЪСТАВИ” -ПОЗИЦИЯ № 9 „ЗАСТРАХОВКА НА РЕЛСОВИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА” - КАСКО
№ на електронната преписка: 01310-2015-0001
УИН на преписката в АОП: 01310-2015-0001
Дата на публикуване: 2015-03-18
Срок за получаване на оферти: 2015-03-18 00:00:00
Дата на отваряне на офертите: 2015-03-18 00:00:00
Вид на процедурата: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Прочетете повече
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Ремонт на санитарни помещения и хотелски стаи в хотел „Копривки”
№ на електронната преписка: 9039063
УИН на преписката в АОП: 9039063
Дата на публикуване: 2015-02-19
Срок за получаване на оферти: 2015-02-19 00:00:00
Дата на отваряне на офертите: 2015-02-19 00:00:00
Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА
Прочетете повече
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на денонощна физическа невъоръжена и с технически средства охрана на обекти, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ”
№ на електронната преписка: 01310-2014-0010
УИН на преписката в АОП: 01310-2014-0010
Дата на публикуване: 2014-10-08
Срок за получаване на оферти: 2014-10-08 00:00:00
Дата на отваряне на офертите: 2014-10-08 00:00:00
Вид на процедурата: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Прочетете повече
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обект, присъединен към ниво средно напрежение” – общежитие с адрес: гр. София, кв. „Илиянци”, ул. „Военно общежитие” бл.1, предоставено за ползване и управление на Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване”, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1271, кв. „Илиянци”, ул. „Кирил Благоев” №14.
№ на електронната преписка: 01310-2014-0011
УИН на преписката в АОП: 01310-2014-0011
Дата на публикуване: 2014-07-11
Срок за получаване на оферти: 2014-07-11 00:00:00
Дата на отваряне на офертите: 2014-07-11 00:00:00
Вид на процедурата: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Прочетете повече
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО, РАБОТНИ ОБУВКИ И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА"
№ на електронната преписка: 01310-2014-0009
УИН на преписката в АОП: 01310-2014-0009
Дата на публикуване: 2014-01-10
Срок за получаване на оферти: 2014-01-10 00:00:00
Дата на отваряне на офертите: 2014-01-10 00:00:00
Вид на процедурата: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Прочетете повече